คณะกรรมการนารีนุกูลสมาคม

ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี

นายกนารีนุกูลสมาคม

นายดุริยะ จันทร์ประจำ

อุปนายก

นางสิรินีย์ บุญหมั่น

อุปนายก

นางอุรวรรณ ส่งเสริม

อุปนายก

นางสุมาลี พาหะพรหม

เหรัญญิก

นางหนูเพียร ปรุโปร่ง

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางเบญจวรรณ แก้วถาวร

นายทะเบียน

นางรุ้งเพชร ทองคำสุข

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางปราณี เสมอภาพ

ปฏิคม

นางณัชเบญญา รองทอง

ผู้ช่วยปฏิคม

นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ

ประชาสัมพันธ์ / ICT

นางพิกุล ประสมทอง

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ / ICT

นางพชร เตชะตานลท์

กรรมการกลาง

นางถวิล ทวีสุข

กรรมการกลาง

นางพองาม ปรีดาสันดิ์

กรรมการกลาง

นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ

กรรมการกลาง

นางปรีดิ์วดี อภิปริญสวัสดิ์

กรรมการกลาง

นางนฤมล ไชยโย

กรรมการกลาง

นางสาวปิยวรรณ โกมลวิชญ์

กรรมการกลาง

นางจินตนา ทองแจ่ม

เลขานุการ

นางธารทิพย์ ทานะ

ผู้ช่วยเลขานุการ