วัตถุประสงค์

สนับสนุนกิจกรรมและเผยแพร่เกียรติคุณของโรงเรียนนารีนุกูล

ปลูกฝังความกตัญญูต่อครูอาจารย์และสถาบัน

ส่งเสริมพันธ์อันดี ความรักสามัคคี ระหว่างสมาชิก

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิก

ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียนนารีนุกูล

ส่งเสริมสวัสดิภาพของสังคมตามโอกาส

สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใด ๆ