ประวัติความเป็นมา

      “นารีนุกูลสมาคม” ได้รับการอนุญาติให้จัดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2506 สมาคมนี้มีชื่อว่า “นารีนุกูลสมาคม” ใช้อักษรย่อ น.น.ส. ให้ชื่อภาษาอังกฤษ Narinun Association ใช้อักษรย่อว่า N.N.A. สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จารึกชื่อของสมาคม มีดอกบัวบาน สมาคมนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง คณะกรรมการบริหารสมาคมตามข้อบังคับมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับถึงปัจจุบัน นารีนุกูลสมาคมมีคณะกรรมการการสมาคมเป็นคณะที่ 25

เครื่องหมายของสมาคม

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง “นายกนารีนุกูลสมาคม”

   1. นางอรพิน  ไชยกาล               ปี พ.ศ.2507 – 2529
   2. นางอุดม  ไทยมงคล              ปี พ.ศ.2529 – 2541
   3. นางจินตนา  โกมลวิชญ์           ปี พ.ศ.2542 – 2552
   4. นางสาวเพ็ญพรรณ  จงสุวัตน์   ปี พ.ศ.2553 – 2559
   5. นางพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ      ปี พ.ศ.2560 – 2563
   6. ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี             ปี พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน

สมาชิกของสมาคม

   1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
          (1) เป็นหรือเคยเป็นศิษย์โรงเรียนนารีนุกูล
          (2) เป็นหรือเคยเป็นครูโรงเรียนนารีนุกูล
   2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งเป็นกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ค่าบำรุงของการเป็นสมาชิก

   1. สมาชิกสามัญรายปี ค่าบำรุงปีละ 200 บาท
   2. สมาชิกสามัญตลอดชีพ ค่าบำรุง 500 บาท
   3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุง