การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นารีนุกูลสมาคม วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล